Skargi i wnioski - Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Uwaga: należy wypełnić wszystkie poniższe pola:
Imię i Nazwisko Pacjenta
Wpisz swoje imię.

Imię i Nazwisko Zgłaszającego
Wpisz swoje nazwisko.

Adres korespondencyjny (kod, miejscowość, ulica, nr. domu)
Nieprawidłowe dane

Telefon
Wpisz swój nr. telefonu

E-mail
Wpisz prawidłowy adres e-mail.

Napisz wiadomość:
Wypełnij pole

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób składających skargi lub wnioski.


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych składających skargi lub wnioski jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj. dokumenty będą przechowywane wieczyście.
8. Osobie, której dane dotyczą prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.


Wpisz widoczne cyfry:
Wpisz widoczne cyfry:
Tu kliknij aby odświeżyć, jeśli znaki są zbyt nieczytelne Nieprawidłowe dane

To jest zabezpieczenie antyspamowe. Aby wysłać formularz, należy w oknie wpisać widoczne znaki. Jeśli znaki są słabo czytelne, proszę odświeżyć ich wyświetlanie.